Průvodce hypotékou

Co je vlastně hypoteční úvěr?
Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr s dobou splatnosti nejméně 5 let. Je zajištěn zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Tento úvěr poskytují banky fyzickým osobám na nákup výstavbu a změny dokončených staveb a jejich údržbu.
Financované nemovitosti se musí nacházet na území ČR a musí být určeny na celoroční bydlení (byty a rodinné domy).


Na co mohu úvěr použít?
koupě nemovitosti do osobního vlastnictví (byt, rodinný dům)
výstavba nemovitosti, případně její změna (přístavby, nástavby, změny bytových jader ...)
rekonstrukce nemovitosti
údržba nemovitostí
koupě stavebního pozemku (jen tuzemské nemovitosti ve kterých je více než polovina plochy určena k bydlení)
splacení dříve poskytnutých úvěrů použitých na investici do nemovitosti, poskytnutých stavebními spořitelnami, případně státním rozvojem bydlení nebo jinou bankou


Na co se úvěr nedá použít?
na vypořádání dědických podílů
na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů
na přeúvěrování stavebních úvěrů na hypoteční úvěry s poskytnutím státního příspěvku
Jak dlouho mohu úvěr splácet?
Hypoteční úvěry se splácejí minimálně 5 let. Horní hranice splácení úvěrů není v každé bance stejná. Maximální délka splácení úvěru může být stanovena na 20 nebo 30 let, případně na dobu, kdy žadatel o úvěr dosáhne důchodového věku.

TIP: V praxi se nejčastěji vyskytují úvěry s lhůtou splatnosti 10 - 20 let (jsou nejvýhodnější z hlediska vztahu lhůty splatnosti k výšce splátek a celkově zaplacených úroků. U úvěrů s velmi krátkou dobou splácení jsou splátky příliš vysoké. Při velmi dlouhém splácení se však úvěr prodraží.


Je výše úvěru omezena?
Ano je. Minimální výše úvěru je stanovena různě. Pohybuje se zpravidla někde v rozmezí 100 000 až 500 000 Kč.
Horní hranice není ve většině bank stanovena, je omezena jen hodnotou zastavené nemovitosti. Banky poskytují úvěry maximálně do výše 70% nemovitosti. Pokud hodnota nemovitosti nepostačuje k zajištění požadované výše úvěru, je možné ho zajistit další nemovitostí.

Pokud máte zájem o státní příspěvek na hypoteční úvěry musíte počítat s tím, že se poskytuje pouze na úvěry do výše 2 500 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Státním příspěvkem se rozumí procento, kterým stát snižuje výšku úrokové sazby určenou ve smlouvě o hypotečním úvěru.

Co úroková sazba?
Při stanovení úrokové sazby se vychází z aktuální situace na trhu (v současnosti cca 7%) Tato sazba může být ještě snížena o 0% (státní příspěvek) Právě státní příspěvek dělá hypoteční úvěry zajímavými a relativně levnými.

Úroková sazba se však může v průběhu splácení úvěru měnit. Podmínky změny sazby jsou v jednotlivých bankách liší. Sazby jsou zpravidla fixované na dobu 5 let. Často je výška změny omezena např. 3,5% oběma směry, případně je stanovena maximální výše úrokové sazby, která se nesmí překročit.

Dá se úvěr splatit předčasně?
Úvěr můžete splatit i předčasně, nebude to však zadarmo. Banka vlastně přichází o zisk z úroků, které byste ještě museli zaplatit. Žádosti o předčasné splacení úvěru jsou v některých bankách posuzovány individuálně a pak je stanovena sankce za předčasné splacení úvěru. Jinde je sankce smluvně určena. Její výše se zpravidla odvozena od výše úvěru, předčasně splacené částky, případně od úroků a počtu let, které zůstávaly do konce smlouvy.

Jako je úvěr zajištěn?
Zřízení zástavního práva k nemovitosti ve prospěch banky
Vinkulace pojistné částky z pojištění nemovitosti - předmětu zástavního práva, minimálně ve výši poskytnutého hypotečního úvěru
Vinkulace pojistné částky z rizikového nebo kapitálového životního pojištění poživatele úvěru minimálně ve výši poskytnutého úvěru (nevyžaduje se bezpodmínečně v každé bance na rozdíl od pojištění nemovitosti, které je nezbytné. Životní pojištění se může vyžadovat v závislosti na počtu let splácení úvěru, výše úvěru a jiných okolností ...)
TIP: Před tím než dáte sebe nebo nemovitost, kterou hodláte ručit pojistit, nezapomeňte si ověřit, že Vámi vybraná pojišťovna je akceptována bankou, ve které žádáte o úvěr. Nemusí to být vždy samozřejmostí!


Jakou nemovitostí mohu ručit?
nachází se na území ČR
je ve vlastnictví klienta nebo třetí osoby
je komerčně využitelná (dobře prodejní, resp. Pronajímatelná)
může být iv bezpodílovém spoluvlastnictví
budoucí nebo rozestavěnou stavbou (může však jít jen o rodinný dům. Rozestavěným bytem ručit nelze!!)
na nemovitosti nesmí existovat zástavní právo ve prospěch třetí osoby
je pojištěna
majetkově - právní vypořádána nemovitost se splněným daňovou povinností.
je oceněna bankou přijímaným znalcem