Potřebné doklady

Obecně panuje názor, že hypoteční úvěr je nejrychlejší cesta k získání peněz. V podstatě je to pravda, ale všichni ti, kteří si o úvěr zažádali vám potvrdí, že je to těžká a namáhavá cesta k novému domu nebo bytu. Ušetříme vám překvapení, které by vás mohlo zastihnout při první návštěvě v bance a přinášíme vám přehled toho, co bude potřeba as čím musíte počítat při dokumentaci vaší žádosti.

V první řadě se připravte na to, že banka bude chtít vědět vše o vašich příjmech a výdajích. Jinými slovy, banku zajímá zda jste schopni splácet měsíční splátky za úvěr a zda vám zůstane ještě dost prostředků na vlastní život. Takový výpočet je každopádně důležitý i pro vás, při rozhodování o výši úvěru, délce splácení a výběru banky a tím i úrokové sazby. Banku zajímá pouze to, zda vám po odečtení všech pravidelných měsíčních výdajů zůstane částka, která se bude alespoň rovnat životnímu minimu. Konkrétní postup ve většině bank je zhruba takovýto:

Čistý měsíční příjem chápeme jako součet:
příjmu ze závislé činnosti
příjmu z kapitálového majetku (úroky, dividendy ...)
příjmu z pronájmu nemovitostí
ostatních měsíčních příjmů


Od zjištěného měsíčního příjmu odečteme měsíční závazky a platby jako součet:
srážek ze mzdy
výživného
plateb stavebního spoření
pojistného jakéhokoliv druhu
splátek úvěrů
splátky hypotečního úvěru
leasingových splátek
jiných měsíčních závazků a plateb
Částka, která nám zůstane musí být větší, nanejvýš rovna částce životního minima, které upravuje zákon č.125/1998 Sbírky zákonů.

Toto je však jen začátek vašeho vyřizování hypotečního úvěru. Pokud splňujete podmínky banky udělali jste jen první z mnoha kroků k získání úvěru. Ještě vás čeká spousta papírování a shánění dokumentů, které se budou týkat především:

vaší majetkové a finanční situace (Výpočty stačí jen v procesu rozhodování, o tom, zda vám úvěr bude udělen. Později třeba příjmy a výdaje řádně doložit.)
nemovitosti, kterou chcete ručit
nemovitosti, kterou chcete pomocí úvěru financovat
Dokumenty, které budete potřebovat se liší v závislosti na tom, pro jaký účel úvěr potřebujete. U úvěru poskytnutém na koupi nemovitosti, budete potřebovat odlišné dokumenty jak při její výstavbě, údržbě nebo rekonstrukci.


Nyní si řekněme jaké dokumenty budete potřebovat vy, jako žadatel:
Doklady prokazující vaše majetkové poměry, případně majetkové poměry spolužadatele nebo ručitele.
Daňové přiznání, potvrzení o příjmu a potvrzení o uhrazení daní za předchozí období tří let.
Doklady potvrzující zaplacení všech daní a poplatků, které jste povinni platit.
Oprávnění k podnikatelské činnosti (originál výpisu z obchodního rejstříku nebo notářem ověřená kopie ne starší než dva měsíce, notářem ověřená kopie nebo originál živnostenského listu) Tyto doklady budete potřebovat pouze pokud zdrojem vašich příjmů není trvalý pracovní poměr.
Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, případně Výkaz o příjmech a výdajích, Výkaz o majetku a závazcích, za období předchozích tří let (platí pokud máte živnost)
Doklady prokazující ostatní příjmy
Doklady prokazující výdaje
Doklady prokazující závazky, ručení
Postupy jednotlivých bank se při dokumentaci žádosti liší. Tento seznam slouží pouze k orientaci a lepší představu, co všechno se může vyžadovat. Není vyloučeno, že některým bankám bude stačit i méně dokladů. Pokud se rozhodnete pro konkrétní banku, dají vám v ní přesný seznam potřebných dokumentů, který se může v detailech lišit od toho našeho.


Při hypotečním úvěru ručíte nemovitostí. Zde je seznam dokladů, které budete potřebovat:
Originál kopie z katastrální mapy
Originál výpisu z katastru nemovitostí (listu vlastnictví) ne starší než dva měsíce včetně tíži
Originál nebo ověřená kopie pravomocného kolaudačního rozhodnutí, v případě stavby
Originál nebo ověřená kopie geometrického plánu na zaměření rozestavěné stavby potvrzen Městským úřadem - katastrálním oborem, v případě rozestavěné nemovitosti
Originál nebo ověřená kopie pravomocného stavebního povolení na výstavbu nemovitosti, v případě rozestavěné nemovitosti
Ověřená kopie kupní smlouvy na nemovitost, nebo jiný doklad o nabytí vlastnictví nemovitosti
Fotografie nemovitosti
Souhlas vlastníka se zřízením zástavního práva k nemovitosti
Znalecký posudek nemovitosti
Na základě znaleckého posudku je určena hodnota nemovitosti, a tím i maximální výše úvěru. Znalci musí být zpravidla akceptováni bankou. Banka vám poskytne jejich seznam. Veškeré náklady spojené s vyhodnocováním nemovitostí hradíte vy, stejně jako všechny náklady spojené s dokumentací.

Doklady potřebné k úvěru poskytnutém na koupi nemovitosti:

Originál kopie z katastrální mapy
Originál výpisu z katastru nemovitostí (listu vlastnictví) ne starší než dva měsíce včetně tíži
Originál nebo ověřená kopie pravomocného kolaudačního rozhodnutí ke stavbě
Ověřená kopie kupní smlouvy na nemovitost, nebo jiný doklad o nabytí vlastnictví nemovitosti
Ověřená kopie kupní smlouvy na nemovitost, nebo jiný doklad o nabytí vlastnictví nemovitosti
Fotografie nemovitosti


Doklady potřebné k úvěru poskytnutém na rekonstrukci a údržbu:
Originál kopie z katastrální mapy
Originál výpisu z katastru nemovitostí (listu vlastnictví) ne starší než dva měsíce včetně tíži
Originál nebo ověřená kopie pravomocného kolaudačního rozhodnutí ke stavbě
Originál nebo ověřená kopie pravomocného stavebního povolení na rekonstrukci nemovitosti
Projekt na rekonstrukci (údržbu) vypracovaný osobou oprávněnou projektovat, rozpočtové náklady
Smlouvy o dílo s dodavateli a jiné
Postoupení nároků z nájemních smluv (pokud se nemovitost nachází v pronájmu)
Fotografie nemovitosti


Doklady potřebné k úvěru poskytnutém na výstavbu nemovitosti
Originál kopie z katastrální mapy
Originál nebo ověřená kopie geometrického plánu na zaměření rozestavěné stavby potvrzen okresním úřadem - katastrálním úřadem
Originál výpisu z katastru nemovitostí (listu vlastnictví) ne starší než dva měsíce včetně tíži
Projekt na stavbu vypracovaný osobou oprávněnou projektovat, rozpočtové náklady
Originál nebo ověřená kopie pravomocného stavebního povolení na výstavbu nemovitosti
Smlouvy o dílo s dodavateli, smlouvy o výstavbě nemovitosti a jiné
Fotografie pozemku, případně rozestavěné nemovitosti